twitterfacebook
News
study@insted.com
+33(0)450530366

 


Allmänna villkor

1 § Bokning & Avbeställning. Detta avtal träder i kraft när bokningen är genomförd, samt accepterad av Insted. En ansökan till Insted är bindande. Eventuella avbeställningar av språkkurs och boende innebär avbeställningskostnader enligt följande:

För Insted studenter: 400 euros om avbokningen sker senast fyra veckor innan kursstart/inflyttning. För Icke studenter som endast bokat boende: 400 euros om avbokningen sker senast sex veckor innan inflyttning.

 

Ingen återbetalning av kursavgift eller boende om avbokningen sker mindre än fyra/sex veckor innan kursstart/inflyttning.

Du kan beställa Insted’s avbokningsskydd för en kostnad av 50 euros. Avbokningsskyddet ger dig rätt till återbetalning av den totala summan av din bokning, förutom bokningsavgiften om 400 euros, fram till dagen innan kursstart/inflyttning. Observera att försäkringen endast gäller vid allvarlig sjukdom, olycksfall eller nära anhörigs sjukdom och dödsfall som förhindrar din resa. Till nära anhörig räknas man, fru, barn, syskon och föräldrar. Observera att läkarintyg krävs.

2 § Rese & Olycksfallsförsäkring. Du är inte försäkrad för de olika aktiviteter som Insted anordnar (undervisning, etc.). Skulle en olycka inträffa avsäger sig Insted allt ansvar. Vi rekommenderar att du innan avresa från hemlandet tecknar en reseförsäkring som täcker hela din vistelse utomlands.

3 § Skolornas regler. Vi kräver att du under din vistelse utomlands följer gällande lagar. Studenter och personer i deras umgänge ska uppträda på ett städat och ej störande sätt. Olagligt bruk av droger eller uppträdande på ett hotfullt eller kränkande sätt accepteras inte. För personer som ej respekterar detta eller följer de ordningsregler som meddelas på skolorna, äger Insted rätt att vägra tjänst eller avsluta medverkan i kurser såväl som uppehälle i lägenhet. Studenten accepterar också gruppindelning och schemaläggning på skolan.

4 § Om du väljer att boka ditt boende genom Insted i Chamonix så accepterar du följande hyresavtal (5.1§ - 5.23§). I undantagsfall kan du bli tvungen att byta lägenhet under hyrestiden. Insted kan inte garantera att alla ”övriga önskemål” kan uppfyllas.

5 § Fakturor för resterande kursavgift, resterande hyra samt deposition. Betalningen skall vara Insted tillhanda senast på förfallodagen. Betalningen skall ske på det sätt som Insted meddelar. Eventuella bankavgifter hos betalande och mottagande bank, ska alltid betalas av eleven. Vid sen betalning äger Insted rätt att debitera eleven dröjsmålsränta, påminnelseavgift och ev. inkassoavgift.

6 § Ändring av en bokning. Alla ändringar måste ske skriftligen till Insted. Alla typer av ändringar accepteras och är kostnadsfria om de görs mer än fyra veckor innan kursstart. Om en ändring görs senare än fyra veckor innan kursstart gäller följande: Att tidigarelägga ett startdatum och/eller att senarelägga ett slutdatum accepteras alltid av I Insted. Vi accepterar även uppgradering av kurs och/eller boende. Övriga ändringar betraktas som avbeställning.

7 § Reservationer. Insted reserverar sig för händelser utanför vår kontroll såsom prisändringar p.g.a. valutakursändringar, nya skatter, förändrad moms mm. Insted fritar sig också från ansvar för skada som drabbar eleven pga. egen försummelse, strejk, katastrof eller annan force majeure. Vi reserverar oss också för felaktiga uppgifter pga. tryckfel i vårt material. Insted reserverar sig för ändringar i studiemedelssystemet av CSN. Om inte ett tillräckligt antal elever anmält sig har Insted rätt att ställa in hela eller delar av kursen. Skulle brist på lägenheter göra en lägenhetsbokning omöjlig har Insted rätt att upphäva denna. Skulle Insted ställa in delar av kursen eller upphäva en lägenhetsbokning betalas alla, av berörd elev inbetalda avgifter tillbaka. Insted reserverar sig däremot för eventuella olägenheter som en sådan händelse kan medföra.

8 § Om problem uppstår eller om du har klagomål ska du utan dröjsmål ta kontakt med Insted.

9 § Felaktigt given information på din formella bokning kan resultera i uppsägning av detta avtal, dock endast enligt beslut av Insted. Skulle brott mot någon eller några av detta avtals paragrafer inträffa har Insted rätt att häva avtalet eller delar därav. Eventuell tvist skall lösas i domstol enligt lag. Alla ändringar i detta avtal måste ske skriftligen för att gälla.

Hyresavtal (Endast för boende Chamonix)

5.1 § Hyresvärden (Insted) uthyr till hyresgästen för bostadsändamål Lägenheten/del av Lägenheten med adress i Chamonix Mont Blanc i Frankrike.


5.2 § Hyresvärden har utsett en person/agent, nedan kallad ”Agenten”, för att sköta Lägenheten. Agenten ska alltid kontaktas i första hand om problem uppstår i Lägenheten – tekniska, generella eller akuta sådana.

5.3 § Hyreskontraktet gäller för en fast hyrestid. ”Hyrestiden” börjar och slutar enligt de datum som uppges i Insted s bokningsbekräftelse. Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång och Hyresgästen skall då flytta ut ur lägenheten med omedelbar verkan.

5.4 § Inflyttning i lägenhet. På inflyttningsdagen ska hyresgästen möta hyresvärden eller agenten för att hämta ut nycklar till lägenheten och betala depositionen. Hyresgästen får då även veta lägenhetens adress, agentens kontaktuppgifter och maximalt antal personer som får vistas i lägenheten. Cirka en vecka före inflyttningen får hyresgästen information, som regel per e-post, om plats och tid för mötet och namn på kontaktpersonen.

5.5 § Hyresgästen skall vara aktsam och ta väl hand om lägenheten. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen härför, såvida han inte kan visa, att han eller någon han svarar för inte är vållande till skadan. Hyresgästen accepterar att mot faktura betala hyresvärden (Insted) hela beloppet som krävs för att reparera en sådan skada eller att ersätta föremål som ej går att reparera.

5.6 § Hyresgästen förbinder sig att betala 350 EUR i deposition. Depositionen betalas i samband med inflyttningen och betalas tillbaks inom 30 dagar efter utflyttning. Notera att eventuella bankkostnader för återbetalning av depositionen betalas av hyresgästen. Hyresvärden eller agenten kommer att utföra en inspektion av lägenheten vid utflyttningen. Kostnader för städning, skador och förlorade inventarier i lägenheten kommer att dras från depositionen. Om dessa kostnader överstiger depositionen, förbinder sig hyresgästen att betala överskjutande belopp till hyresvärden (Insted). Depositionen används aldrig som betalning av hyra. Återbetalning av deposition och in- och utlämning av nycklar sköts antingen av hyresvärden (Insted) eller agenten.

5.7 § Hyresgästen ska använda lägenheten enbart som bostad, och inte i något annat syfte. Hyresgästen accepterar att uthyrningen endast är tillfällig.

5.8 § Vid inflyttning anges hur många personer som maximalt får bo i lägenheten. Att överstiga detta antal under en längre period är inte tillåtet utan tillstånd från hyresvärden (Insted) eller från agenten.

5.9 § Byte av personer i lägenhet måste godkännas skriftligen av hyresvärden (Insted) och alla berörda hyresgäster i berörda lägenheter.

5.10 § Hyresgästen och alla som vistas i lägenheten förbinder sig att undvika alla aktiviteter som kan störa de övriga hyresgästernas rofyllda vistelse i lägenheten. Hyresgästen förbinder sig dessutom att; a) kräva att andra personer som vistas i lägenheten ska uppföra sig på ett sätt som inte stör eventuella grannar, b) inte använda TV eller musikanläggning som hörs i de andra rummen i lägenheten mellan kl. 22 och 07, c) inte orsaka ljud som hindrar de andra i lägenheten att sova mellan kl. 22 och 07.

5.11 § Hyresgästen förbinder sig att hålla lägenheten säker och ren under hela hyrestiden. Hyresgästen accepterar dessutom; a) att göra sig av med alla sopor på ett rent och säkert sätt på anvisad plats, b) att hindra och förbjuda andra personer i lägenheten att avsiktligt eller vårdslöst förstöra, vanpryda, skada eller stjäla inventarier och föremål som tillhör lägenheten, c) att alltid använda sängkläder.

5.12 § Hyresgästen förbinder sig att inte blockera bostadsområdets trottoarer, gångar, genomfarter och korridorer samt att inte använda dem i annat syfte än att ta sig till och från lägenheten.

5.13 § Hyresgästen får inte genomföra några förändringar eller tillbyggnader någonstans i lägenheten.

5.14 § Hyresgästen accepterar att skriva under ytterligare regler och förordningar som agenten kräver vad gäller uppförande, antal personer i lägenheten, inventarielista etc. Det finns också anslagna regler inne i byggnaden och inne i lägenheten. Hyresgästen ålägger sig att följa alla dessa regler och följa hyresvärdens instruktioner. En överträdelse av dessa regler innebär att hyresgästen bryter mot hyreskontraktet och om det inte sker en rättelse inom en rimlig period efter att hyresgästen meddelats kommer hyresvärden (Insted) att vidta rättsliga åtgärder.

5.15 § Kostnader för elektricitet, uppvärmning och vatten ingår med 40 EUR per person och månad (normalförbrukning). Om detta belopp överskrids ska hyresgästen följa hyresvärdens instruktioner angående betalning.

5.16 § Om flera hyresgäster bor i lägenheten är dessa gemensamt och var för sig ansvariga för hyresgästens förpliktelser – hyresbetalning undantaget - enligt detta avtal. Hyresgästen är t ex ansvarig för skada och förlust i lägenheten även om denne inte orsakade detta själv. Hyresgästen är inte ansvarig för någon skada och förlust som uppstår i lägenheten efter hyrestidens slut och hyresvärden kan inte åberopa iakttagelser som gjorts efter utflyttningen.

5.17 § Hyresgästen får inte sälja eller hyra ut lägenheten, eller på annat sätt tillskriva annan person rätten att bo i lägenheten.

5.18 § Tillträde till lägenheten. Hyresvärden (Insted) eller agenten har tillåtelse att gå in i lägenheten vid rimliga tider för inspektion, för att genomföra förbättringar och reparationer, och för att tillse att säkerhets- och hälsoföreskrifter efterföljs.

5.19 § Hyresgästen förbinder sig att avstå från att resa krav på hyresvärden (Insted) a) vid personskador eller vid skada på egendom som orsakats av eldsvåda, explosion eller översvämning som uppstått eller orsakats i lägenheten, b) vid skada som uppstått på grund av att nödvändiga reparationer inte utförts i lägenheten, c) vid skada som orsakats av handling eller oaktsamhet av övriga hyresgäster, besökare, ägare eller personer som vistas i intilliggande lägenheter, d) vid förlust av ägodel eller egendom genom inbrott eller annan stöld i lägenheten eller byggnaden. All personlig egendom kommer att avlägsnas när hyresgästen flyttar ut ur lägenheten och kvarlämnade saker kommer av hyresvärden att betraktas som övergivet och kastas direkt efter att hyresgästen flyttat ut.

5.20 § Hyresgästen förbinder sig att följa gällande lokala, regionala och statliga lagar.

5.21 § Hyresgästen accepterar att alla felaktiga uppgifter som lämnats på anmälningsblanketten kan leda till uppsägning av detta hyresavtal, dock endast enligt beslut av hyresvärden (Insted).

5.22 § Avhysning. Hyresgästen accepterar att vid brott av någon av detta avtals paragrafer, kan hyresvärden (Insted) avsluta detta hyresavtal och/eller kräva att hyresgästen lämnar besittningsrätten för lägenheten till hyresvärden (Insted) inom tre dagars varsel. Hyresgästen förvarnas härmed om att hyresvärden (Insted) i händelse av vräkning kommer att begagna juridiska och fysiska medel för att avhysa hyresgästen om hyresgästen omdömeslöst försöker stanna kvar. Hyresgästen godkänner vidare att hyran för hela hyrestiden tillsammans med kostnader för jurister omedelbart förfaller till betalning. Hyresgästen accepterar att betala alla avhysningskostnader.

5.23 § Taxe de Sejour. Hyresgästen är skyldig att till hyresvärden eller agenten betala en “turistskatt” som i Frankrike kallas “Taxe de Sejour” om hyresvärden/agenten kräver detta. Summan ligger kring 0.90-1 euros per person och dag för de första 28 dagarna. Om du betalar “Taxe de Sejour” har du rätt att få ett kort som heter “Carte d’Hote”. Detta kort ger rabatter på lokaltrafik och bland annat inträde till simhallen i Chamonix.